Regulamin sklepu

REGULAMIN Sklepu internetowego 2-kola.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym 2-kola.pl zwanym dalej "Sklepem Internetowym" jest firma 2-Koła sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 121, 41-500 Chorzów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowice_Wschód pod sygnaturą KA.VIII NS-REJ.KRS/42232/15/153 z kapitałem zakładowym w wysokości 60 000,00 zł, posiadająca nr NIP: 6272744172 oraz nr statystyczny REGON: 363307071, dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy w Katowicach_Wschód, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
  2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.2-kola.pl
  3. Niniejszy regulamin określa:
 • procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,
 • zmianę i czas realizacji zamówienia,
 • prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
 • sposoby zapłaty ceny,
 • warunki dostawy towarów,
 • pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,
 • procedurę składania reklamacji,
 • zasady ochrony danych osobowych,
 • zasady rejestracji w sklepie
 • warunki techniczne
 • postanowienia końcowe
  1. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@2-kola.pl, lub telefonicznie dzwoniąc na numer: 884-044-065. Aktualne godziny działania zamieszczone są w zakładce kontakt

2. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

a. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

b. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego „KUPUJĘ I PŁACʔ.

c. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez 2-Koła.pl.

d. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. VII.

3. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

a. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta lub wysłanie e-maila na adres sklep@2-kola.pl.

b. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

c. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

d. Sprzedający dostarczy Kupującemu przedmiot sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres sklep@2-kola.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres 2-kola Sp. z o.o. ul. Katowicka 121, 41-500 Chorzów.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny.
 5. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 6. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 14. W czasie do 10 dni od zakupu umożliwiamy wymianę towaru na inny z naszej oferty. Wymianie nie podlegają kamery rowerowe i urządzenia GPS oraz produkty sprowadzone na specjalne zamówienie. Każdy klient ma możliwość skorzystania z programu" bezproblemowy zwrot w 60 dni", którego warunkiem jest dostarczenie towaru w stanie, w którym nie są widoczne odznaki użytkowania i w oryginalnym opakowaniu.
 1. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY

a. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

 1. przy odbiorze:
  1. pobranie - kurier Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego,
 2. płatność z góry:
  1. kartą kredytową w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży:
   • VISA
   • MasterCard
  2. przelewem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy:
   • poprzez wpłaty na rachunki bankowe udostępnione poprzez serwis PayU
   • poprzez rachunek bankowy sklepu (wysyłany w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia)
   • Wpłaty w formie dowolnego przelewu bankowego lub pocztowego

b.oferta sklepu internetowego nie jest tożsama z ofertą sklepu stacjonarnego: ceny produktów i usług mogą się różnić.

 1. ZAMÓWIENIE ROWERÓW
  1. Sklep Internetowy umożliwia Klientom zakup kompletnego, złożonego roweru z opcją odbioru w sklepie stacjonarnym 2-Koła Sklep & Serwis Rowerowy, pod adresem 41-500 Chorzów, ul.Katowicka 121.
  2. Wysyłka lub transport do Klienta wyłącznie przy indywidualnym ustaleniu przed dokonaniem zakupu: tel. 884 044 065 lub mail sklep@2-kola.pl .
  3. Podmiotem zobowiązanym z gwarancji (o ile zakupiony towar jest nią objęty) jest Sklep internetowy. W przypadku objęcia zakupionego towaru gwarancją, warunkiem jej udzielenia jest wykonanie obowiązkowego, płatnego przeglądu gwarancyjnego zgodnie z zaleceniami Producenta zawartymi w karcie gwarancyjnej (pierwszy przegląd do miesiąca od daty zakupu). W przypadku zaniechania dokonania w/w przeglądu przez Klienta, Klient nie jest uprawniony do zgłaszania roszczeń gwarancyjnych do Sklepu internetowego.
 1. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
  1. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób: przesyłką kurierską, priorytetową przesyłką pocztową lub za pośrednictwem paczkomatów Inpost. Dostępne sposoby dostaw mogą się zmieniać a ich wybór jest dostępny przy realizacji zamówienia w sklepie internetowym.
  1. Paczki wysyłane przez Sklep Internetowy oklejone są taśmą.
  2. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
  3. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.
  4. Sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY
  1. W trakcie realizacji zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu zamówienia.
  2. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej. Jest on udostępniany Kupującemu w wiadomości e-mail, o której mowa w § VIII ust. 2 Regulaminu. Na życzenie Klienta dokument sprzedaży zostanie przesłany za pośrednictwem poczty. W tym celu prosimy o informację na adres sklep@2-kola.pl. W przypadku braku adresu e-mail w zamówieniu, dokument sprzedaży zostanie wysyłany pocztą.
  3. Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (wydruk zamówienia) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora - o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu.
  4. Towary w dziale "Promocje" na stronie www Sklepu Internetowego są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
  5. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż rowerów, wysyłanych kupującym w następującym stanie: rower zostaje złożony w kartonie w taki sposób, że zdjęte jest przednie koło, odkręcone pedały, skręcona w bok lub zdjęta kierownica. Rower przed wysłaniem jest włożony do specjalnego, zabezpieczającego kartonu.
  6. W razie zakupu roweru w stanie, o którym mowa w pkt. 4 kupujący zobowiązany jest do jego montażu we własnym zakresie, wg instrukcji dostarczonej z rowerem przez Sklep Internetowy. Zalecane jest wykonanie lub sprawdzenie poprawności montażu przez profesjonalny serwis rowerowy. Odpowiedzialność za szkody wywołane wadliwym montażem roweru ponosi kupujący.
 1. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI
  1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.
  3. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu ustalenia terminu wezwania kuriera po odbiór przesyłki.
  4. Reklamowany towar wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem kuriera współpracującego ze sklepem i na koszt sklepu 2-koła Sp. z o.o.
  5. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  6. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.
  7. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
  8. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
  9. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.
  10. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.
  11. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
  12. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 1. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  1. Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.
  3. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. 
 1. WARUNKI TECHNICZNE
  1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  2. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  3. Włączoną obsługę Java Script,
  4. Aktywny adres e-mail.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22. listopada 2017 r.
  2. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
  3. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
  4. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
  5. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.2-kola.pl
 2. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów